loading...Jishu shrine - Shinto masha (to Inari ?)

Jishu shrine - Shinto masha (to Inari ?)