loading...Chora church - Fresco of the Anastasis

Chora church - Fresco of the Anastasis