loading...Taiyuin Byo shrine - Jikoku-ten, guardian of the east (blue)

Taiyuin Byo shrine - Jikoku-ten, guardian of the east (blue)